top of page
PbC_Logo_Title.png

Umbes

 

Erasmus+ projekt „Mängimine väljaspool CLIL-i” (PbC) pakub pedagoogilist strateegiat ja praktikale suunatud vahendeid, mis toetavad kujundavat hindamist mitmekeelsete lähenemisviiside puhul CLIL-is ja mitte-CLIL-õppe kontekstis. Projekti eesmärk on aidata õpetajatel täiendada oma spetsiifilisi klassiruumi oskusi ning see on suunatud ka koolidele, kes soovivad oma õpetamistavasid rikastada ja kaasavamaks muuta, eriti õppijatele, kellel on sisulistes ainetes keeleoskus.

Õppekeskkondades, kus õppekeel ei ole sama, mis õppija esimene keel, ja eriti nendes, kus õppekeelt õpitakse samaaegselt uue aine sisuga (st CLIL - sisu ja keelega integreeritud õpe), on mitmekeelsete mudelite abil võimalik süvendada Õppimine (PTDL) võimaldab aktiivselt ja läbipaistvalt võimaldada kõigil õpilastel - igas vanuses või igas etapis - saada tõhusamaks õppijaks. See nõuab õpetajatelt õpikeskkondade kujunduse (sh ülesannete ja tegevuste) ümbermõtestamist, et juhtida tähelepanu kirjaoskusoskuste arendamisele eri valdkondade ja keelte lõikes, st et õppijad muutuksid mitmekülgseteks. See lähenemisviis annab praktilise panuse vähese keeleoskusega õppijate, näiteks traditsiooniliste CLIL -õppijate, aga ka rändetaustaga (majandusliku ja poliitilise) õppijate kaasamisse.

Väljakujunenud hindamismeetodid ei suuda siiski arvestada mitmeastmelise lähenemisviisi terviklikku ja dünaamilist olemust. Praeguseks puuduvad õpetajatel vahendid ja protseduurid õppeprotsesside hindamiseks mitmekeelsete raamistike raames. Tuginedes endises projektis „playingCLIL” välja töötatud metoodikale, pakub projekt „Playing after CLIL” alternatiivset ja terviklikumat hindamisviisi, integreerides CLIL -lähenemised draamaõppega.
 

 

PbC uurib, arendab, edendab ja katsetab uusi ja ümberkujundavaid lähenemisviise CLIL -i õppeprotsesside hindamisele ja muudele mitmekeelsete haridusvaldkondadele.

Tulemusi jagatakse pedagoogilise juhendi, veebiseminaride ning õpetajatele ja koolidele mõeldud tööriistakasti abil, mille eesmärk on aidata kaasa PbC-metoodika rakendamisele klassis ja koolis. Veebisait näitab käimasolevat tööd ja interaktiivset veebiplatvormi, et pakkuda õpetajatele ja koolidele võrgustikuressursse. Samuti aitab konsortsium kaasa arutelule süvaõppe pedagoogika ja tavade üle (nt PbC -metoodika) teadusringkondadele suunatud dokumentides. 

bottom of page