top of page
PbC_Logo_Title.png

O

 

Projekt Erasmus+ „Hranie nad rámec CLIL“ (PbC) poskytne pedagogickú stratégiu a nástroje zamerané na prax na podporu formatívneho hodnotenia v prístupe pluriliteracies v kontextoch vzdelávania CLIL a non-CLIL. Cieľom projektu je pomôcť učiteľom zlepšiť ich špecifické schopnosti v triede a taktiež sa zameriava na školy, ktoré chcú obohatiť svoje vyučovacie postupy a stať sa inkluzívnejšími najmä pre študentov, ktorí rozvíjajú jazykové znalosti v predmetoch obsahovej tematiky.

Vo vyučovacích prostrediach, kde vyučovací jazyk nie je rovnaký ako prvý jazyk študenta, a najmä v tých, kde sa vyučovací jazyk učí súčasne s novým obsahom predmetu (tj. CLIL - obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie), model plurititeratív pre hlbší learning (PTDL) má potenciál aktívne a transparentne umožniť všetkým študentom - v každom veku alebo štádiu - stať sa efektívnejšími študentmi. To vyžaduje, aby učitelia prehodnotili návrh učebných prostredí (vrátane úloh a aktivít), aby sa rozvíjal rozvoj gramotnosti naprieč odbormi a jazykmi, tj aby sa študenti stali pluriliteratívnymi. Tento prístup bude praktickým prínosom k začleneniu študentov s malými jazykovými znalosťami do oficiálnych jazykov, napr. „Tradičných“ študentov CLIL, ale aj študentov s migračným pozadím (ekonomickým a politickým).

Zavedené metódy hodnotenia však nedokážu vziať do úvahy holistický a dynamický charakter prístupu pluriliteracies. Doposiaľ učiteľom chýbajú nástroje a postupy na hodnotenie učebných procesov v rámci viacstranných znalostí. Projekt „Hra nad rámec CLIL“, ktorý vychádza z metodiky vyvinutej v predchádzajúcom projekte „playingCLIL“, ponúka alternatívny a holistickejší spôsob uvažovania o hodnotení tým, že integruje prístupy CLIL s dramatickou výchovou.
 

 

PbC bude skúmať, vyvíjať, propagovať a skúšať nové a transformačné prístupy k hodnoteniu vzdelávacích procesov v CLIL a ďalších kontextoch pluriliteračného vzdelávania.

Výsledky budú zdieľané prostredníctvom pedagogickej príručky, webinárov a súboru nástrojov pre učiteľov a školy, ktoré majú pomôcť pri implementácii metodiky PbC na úrovni tried a škôl. Webová stránka ukáže prebiehajúcu prácu a predstaví interaktívnu online platformu, ktorá poskytne sieťové zdroje učiteľom a školám. Konzorcium tiež prispeje k diskusii o pedagogikách a postupoch hlbokého vzdelávania - ako je metodika PbC - v príspevkoch adresovaných vedeckej komunite. 

bottom of page